K A S L  &  P A R T N E R

právní vztahy k pozemkům a stavbám

Nemovitostní transakce jsou často spojeny se značnými finančními, ale i právními riziky. Nezřídka se podcenění právního zajištění transakce může vymstít, přičemž důsledky mohou být velmi bolestivé. Zajištujeme proto kompletní právní servis v souvislosti s právními vztahy k pozemkům a stavbám. Vedle právních služeb spojených s přípravou smluvní dokumentace poskytujeme i související vedlejší služby jako úschovy kupní ceny, ověření podpisů a zastupování v řízení před katastrálními úřady. Oprávněné zájmy klientů prosazujeme jak při mimosoudních jednáních, tak před soudy ve vlastnických sporech, sporech o náhradu škody a sousedských sporech.


Např. při koupi či prodeji nemovitosti poskytujeme klientům právní pomoc od samého počátku, tedy i u činností předcházejících samotnému vyhotovení smluvní dokumentace, zejména při:

 • získávání a kontrole předchozích nabývacích titulů
 • zjišťování případných veřejnoprávních omezení (např. územní plán, památková ochrana, požadavky v souvislosti s ochranou životního prostředí)
 • smluvním zajištění financování transakce
 • zajištění transakce smlouvou o smlouvě budoucí
 • zjišťování nezatíženosti příp. možnosti zatížit nemovitosti věcnými právy třetích osob (např. věcná břemena, exekuční tituly, předkupní práva atd.)
 • kontrole případných smluvních závazků vůči zprostředkovatelům


Součástí spektra našich činností v oblasti právních vztahů k pozemkům a budovám jsou mimo jiné také:

 • kompletní servis v souvislosti s prodejem či bezúplatným převodem pozemků staveb a bytů
 • kompletní servis v souvislosti s nájemními a pachtovními vztahy, včetně zemědělského pachtu
 • kompletní servis v souvislosti se zřizováním či rušením věcných práv třetích osob k nemovitosti (zástavní práva, věcná břemena atd.)
 • kontrola smluv se zprostředkovateli (realitními kancelářemi)
 • kontrola smluv o zajištění financování transakce
 • zastupování ve vlastnických sporech
 • zastupování v exekučních řízeních
 • sousedské spory
 • uplatňování a obrana proti nárokům na náhradu škody


Naše služby poskytujeme jak soukromým osobám, tak podnikatelským subjektům. Cíleně však neposkytujeme služby realitním kancelářím a jiným zprostředkovatelům tak, abychom se vyhnuli byť jen teoretické možnosti konfliktu zájmů.

Chcete nás kontaktovat?