K A S L  &  P A R T N E R

dědické právo

Jednou z právních oblastí, na kterou se specializujeme, je oblast práva dědického. Poskytujeme právní pomoc těm, kteří zodpovědně přistupují k otázce budoucího přechodu zanechávaného majetku na dědice a s vidinou předejití potenciálním budoucím sporům mezi dědici - často blízkými rodinnými příslušníky - chtějí uspořádat své majetkové poměry na dobu po své smrti. V praxi se nám potvrzuje, že je vždy lepší investovat do precizní úpravy budoucího majetkového uspořádání. Často se tak předejde neočekávaným komplikacím v důsledku následných soudních sporů mezi dědici, či situacím, kdy se neoprávněně opomenuté osoby domáhají svého práva.

Po smrti zůstavitele mohou ale také vyvstat situace, kdy dědici nejsou bez právní pomoci schopni dohodnout se např. na obhospodařování a dědickém vypořádání zanechaného majetku. Právní služby poskytujeme proto i těm, kteří majetek z pozůstalosti získávají či se svého dědického nároku domáhají.

V dědických záležitostech spolupracujeme se všemi zúčastněnými osobami za účelem dosažení smírného a především pro klienta přijatelného řešení. Často se jedná nejenom o právně komplikované situace, ale také o situace emočně vypjaté. Snažíme se proto předcházet budoucím soudním sporům tak, aby k tomuto řešení bylo přistupováno skutečně až v nezbytných případech.

Právní pomoc v dědických záležitostech poskytujeme ve všech dědických záležitostech, např.:

  • analýza výchozí situace a vyjasnění veškerých otázek rozhodných pro zodpovědnou přípravu pořízení pro případ smrti
  • příprava závětí, odkazů, dědických smluv, listin o vydědění atd.
  • ochrana práv nepominutelných dědiců
  • poradenství při uzavírání dědických dohod
  • uplatňování nároku na povinný díl a obrana proti neoprávněně vznášeným nárokům
  • zastupování dědiců a věřitelů v dědickém řízení, příp. při dodatečném projednání dědictví
  • zastupování v dědických soudních sporechChcete nás kontaktovat?