K A S L  &  P A R T N E R

kontakt

KASL & PARTNER

spolupracující advokátní kanceláře


Mgr. Libor Kasl, LL.M., LL.M., advokát

Palackého 1

110 00 Praha 1


Mgr. Lenka Kaslová, advokátka

Přemyslova 23

301 00 Plzeň

(+420) 777 925 575

sekretariat@kasladvocat.com

ID DS: j2xhapj (Mgr. Libor Kasl, LL.M. et LL.M., advokát)

ID DS: a9nhapp (Mgr. Lenka Kaslová, advokátka)


Zásady zpracování osobních údajů

A. Příslušný právní předpis: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES/ (dále jen ,,obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

B. Advokát je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje klienta fyzické osoby, příp. osobní údaje fyzických osob za klienta právnickou osobu jednajících, jakož i osobní údaje dalších osob, jichž se poskytování právních služeb týká (dále souhrnně jen "klient").

C. Advokát zpracovává osobní údaje klienta pro účely plnění smlouvy či jejího uzavření, plnění zákonných a stavovských povinností a pro účely svých oprávněných zájmů či zájmů třetích osob (především řešení případných sporů). Při zpracování osobních údajů klienta nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

D. Advokát zpracovává následující osobní údaje klienta, jsou-li tyto advokátovi poskytnuty: (i.) jméno, příjmení, akademické tituly, (ii.) datum narození/IČO, DIČ, (iii.) adresa bydliště/sídla/místa podnikání, (iv.) e-mailová adresa, telefonní číslo, (v.)bankovní spojení (vi.) podpis klienta, (vii.) další osobní údaje předané klientem advokátovi nebo získané advokátem při poskytování právních služeb dle této smlouvy.

E. Advokát je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu účastníků této smlouvy pouze za podmínek stanovených zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen "zákon o advokacii"), zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "AML zákon"), nebo stanoví-li tak jiný zvláštní právní předpis. Ke zpracovávaným osobním údajům mohou přistupovat případní (i.) zaměstnanci advokáta, (ii.)spolupracující advokáti, a v omezeném nezbytném rozsahu (iii.) účetní a daňoví poradci advokáta, (iv.) poskytovatel IT služeb a (v.)jiní obdobní poskytovatelé (zpracovatelé), a dále (vi.)zástupce České advokátní komory za podmínek stanovených příslušnými předpisy.

F. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely plnění smlouvy a plnění právních povinností po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem a po jejím zániku po dobu 10 let, nestanoví-li příslušná právní úprava delší archivační dobu. Pro účely ochrany oprávněných zájmů správce nebo třetích osob uchovává advokát osobní údaje po dobu 4 let ode dne zániku smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem, v odůvodněných případech je advokát oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta pro tyto účely po dobu delší. Obdrží-li advokát poptávku po právních službách a není-li mezi stranami uzavřena dohoda o poskytování právních služeb, zpracovává advokát osobní údaje po dobu nezbytnou, nejdéle však zpravidla po dobu 2 měsíců ode dne obdržení osobních údajů.

G. Klient má na úseku ochrany osobních údajů následující práva: (i.) právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají (informaci, zda jsou osobní údaje klienta advokátem zpracovávány, resp. o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány), (ii.) právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu, (iii.) právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, (iv.) právo na omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, (v.) právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají (byly-li advokátovi předloženy osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu), (vi.) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, (vii.) klient může podat stížnost k dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).


Informace pro spotřebitele

Dle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká advokátní komora pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s advokátem.