K A S L  &  P A R T N E R

plánování mezigeneračního nástupnictví

Nabízíme právní podporu i těm, kteří chtějí přistoupit k zajištění převodů majetku již během svého života. Někteří klienti například s vidinou předejití potenciálním budoucím sporům mezi dědici - často blízkými rodinnými příslušníky - chtějí vypořádat budoucí majetkové poměry alespoň částečně právě již za svého života. To vše často v případech, kdy se jedná o rozsáhlejší majetek s více v úvahu přicházejícími dědici nebo o potřebu zajistit hladké pokračování podnikatelské činnosti. Je vždy lepší investovat do precizní úpravy majetkového uspořádání, než zanechat po sobě majetek, jehož získání paradoxně může v některých případech zničit dlouhodobé rodinné vazby, nebo z důvodu nepřipravenosti může docházet k jeho rychlému znehodnocování. Často se tak také předejde neočekávaným komplikacím v důsledku následných soudních sporů, ve kterých se dědicové, kteří se cítí neoprávněně opomenutí, domáhají svých nároků. Je totiž třeba mít na paměti, že i převody majetku (dary apod.) za života současného majitele mohou mít přesah do práv jeho dědiců (např. započtení daru na dědický podíl obdarovaného, problematika povinného dílu)

Při zvažování, zda, kdy a jakým způsobem započít s převáděním majetku a/nebo jeho správy ještě za života majitele, je třeba porovnat veškeré výhody a případná rizika. Zásadní roli při těchto úvahách hraje vždy konkrétní osobní, rodinná a majetková situace klienta. Je zapotřebí v každém konkrétním případě pečlivě posoudit, zda má docházet k předání majetku již za života nebo je vhodnější upřednostnit přechod majetku v rámci dědictví. Pro převody majetku již za života často hovoří ta skutečnost, že dochází k okamžitému či postupnému přechodu nejen majetku, ale i odpovědnosti a nákladů spojených s tímto majetkem na nabyvatele. Podceňovat nelze, a to i z psychologického hlediska, ani skutečnost, že již za života je tak možno dosáhnout shody a spravedlivého vyrovnání mezi v úvahu připadajícími dědici. Určitou roli může hrát i otázka daňové zátěže. Obzvláště u dědiců podléhajících zdanění v zahraničí mohou být rozdíly v daňových dopadech zásadní. Lze však očekávat, že do budoucna bude tato problematika hrát stále větší roli i v českém daňovém prostředí. Naproti tomu někdo může upřednostňovat přechod majetku právě až v rámci dědictví. Důvody mohou být rozličné, například ponechání si kontroly nad majetkem či jiné možnosti ovlivnit budoucí osud předávaného majetku, a to i v rámci několika nástupnických generací.

Např. u darování dochází k převodu vlastnického práva s omezenými možnostmi budoucího odvolání daru či zneplatnění darovací smlouvy. Jedná se často o právně nebo fakticky nevratné rozhodnutí. Mělo by být proto předem důkladně uváženo. Smlouva by měla obsahovat veškerá potřebná ustanovení vyjadřující vůli dárce a být v souladu s dalšími kroky majitele ohledně jeho pořízení se zbývajícím majetkem, např. závětí. Je třeba totiž mít na paměti, že i významnější dary za života dárce se mohou v budoucnu promítat velmi výrazně do postavení jednotlivých dědiců. V případě předávání majetku je také možno uvažovat o protiplněních, jako např. možnosti užívat doživotně bezplatně nemovitost, povinnosti péče o dárce nebo jím určené osoby či povinnosti poskytovat doživotní pravidelnou rentu dárci, nebo povinnost hradit náklady spojené s provozem a opravami darované věci. To vše vyžaduje kvalitní přípravu a následné fundované zpracování smluvní dokumentace tak, aby se počáteční dobrý úmysl nakonec nestal pro jednu ze stran noční můrou.

Dle konkrétní situace přicházejí v úvahu také řešení např. ve formě svěřenského fondu či rodinné společnosti za účelem udržení rozumné správy majetku a zabránění jeho nekontrolovatelného štěpení.

Nelze také opomenout, že některými těmito postupy se lze zcela legálně připravit na situace, kdy by mohlo docházet k ohrožení majetku zadlužením či k převodu či budoucímu přechodu majetku na osoby v rozporu s přáním původního vlastníka.

Chcete nás kontaktovat?