K A S L  &  P A R T N E R
plánování mezigeneračního nástupnictví

Nabízíme právní pomoc těm, kteří zodpovědně přistupují k otázce přechodu majetku a s vidinou předejití potenciálním budoucím sporům mezi dědici - často blízkými rodinnými příslušníky - chtějí vypořádat budoucí majetkové poměry alespoň částečně již za svého života, zvláště pak v případech, kdy se jedná o rodinný majetek, který má být dlouhodobě předáván z generace na generaci. Je vždy lepší investovat do precizní právní úpravy budoucího majetkového uspořádání, než zanechat po sobě majetek, jehož získání paradoxně může zničit dlouhodobé rodinné vazby a může dojít k jeho rychlému znehodnocení. Často se tak také předejde neočekávaným komplikacím v důsledku následných soudních sporů, kdy se neoprávněně opominutí dědicové budou domáhat svých práv. Je totiž třeba mít na paměti, že i převody majetku (dary apod.) za života současného majitele mají přesah do práv jeho dědiců (např. započtení daru na dědický podíl obdarovaného, problematika povinného dílu)

Při zvažování, zda, kdy a jakým způsobem započít s převáděním majetku a/nebo jeho správy ještě za života majitele, je třeba porovnat veškeré výhody a případná rizika. Zásadní roli při tom hraje vždy konkrétní rodinná a majetková situace klienta.

Např. u darování dochází k převodu vlastnického práva s velmi omezenými možnostmi budoucího odvolání daru či zneplatnění darovací smlouvy. Jedná se tedy o často nevratné rozhodnutí a mělo by být předem důkladně uváženo. Smlouva by měla obsahovat veškerá potřebná ustanovení vyjadřující vůli dárce a být v souladu s dalšími kroky majitele ohledně jeho pořízení se zbývajícím majetkem (např. závět). Je třeba totiž mít na paměti, že i významnější dary za života dárce se mohou v budoucnu promítat velmi výrazně do postavení jednotlivých dědiců. V případě předání hodnotnějšího majetku je také možno uvažovat o jistých protiplněních, jako např. možnosti užívat doživotně bezplatně nemovitost, povinnosti péče o dárce nebo jím určené osoby či povinnosti poskytovat doživotní pravidelnou rentu dárci, či hradit náklady spojené s provozem a opravami dárcem i nadále užívané nemovitosti. To vše vyžaduje kvalitní přípravu a fundované zpracování smluvní dokumentace tak, aby se počáteční dobrý úmysl nakonec nestal pro obě strany noční můrou.

Dle konkrétní situace však přicházejí v úvahu i řešení např. ve formě svěřenského fondu či založení rodinné společnosti za účelem správy majetku.

Nelze také opomenout, že některými těmito postupy se lze zcela legálně připravit na situace, kdy by mohlo docházet k ohrožení majetku zadlužením či k převodu či budoucímu přechodu majetku na osoby v rozporu s přáním původního vlastníka.

Chcete nás kontaktovat?