KASL & PARTNER
PRÁVNÍ VZTAHY SE ZAHRANIČNÍM PRVKEM

S mezinárodním prvkem můžete být konfrontováni při řešení řady situací jak v soukromém životě, tak při podnikatelské činnosti. Na úvodní straně naší webové prezentace po otevření odkazu "Příklady z praxe s mezinárodním prvkem" naleznete příkladmo několik situací, při jejichž řešení jsme našim klientům již pomohli. U soukromých osob se jednalo například o záležitosti od dědického řízení v zahraničí přes uplatňování nároku na náhradu škody způsobené cizozemci na území České republiky až po nákup nemovitostí na území České republiky cizími státními občany mimo země EU. U podnikatelských subjektů se jednalo o rozličné záležitosti od přemístění činnosti zahraničního subjektu na území České republiky, přes právní ošetření přeshraničních smluvních transakcí, uplatňování přeshraničních pohledávek až po známkoprávní spory s mezinárodním dopadem. Mezi naše klienty se řadí jak podnikatelé, tak i soukromé osoby především ze zemí německé jazykové oblasti nebo naopak české subjekty řešící záležitosti s přesahem do práva těchto zemí.

Jakmile se v řešené záležitosti vyskytne zahraniční prvek, nelze se se zabývat pouze věcnou stránkou řešené záležitosti, ale je třeba nalézt také správnou odpověď na řadu předběžných otázek, jako - Právo kterého státu má být aplikováno? Soud kterého státu je příslušný pro rozhodování o případných sporech? Jaká kolizní norma má být použita při rozhodování o předchozích otázkách? Řídí se záležitost vůbec právními normami jednoho státu nebo přímo použitelnými normami práva EU či mezinárodního práva (např. Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží)? I v tomto jsou tyto záležitosti komplikovanější a odborná pomoc je pro klienta často nezbytností.

Jste-li konfrontováni se záležitostí s mezinárodním prvkem, můžete si u nás domluvit informativní schůzku. Pokud nám to kapacitní možnosti dovolí, rádi se s Vaší záležitostí seznámíme a domluvíme se případně na dalším postupu ve věci tak, aby Vaše oprávněné zájmy byly respektovány a v maximální možné míře byla omezena rizika spojená s mezinárodním kontextem řešené záležitosti.