KASL & PARTNER
PŘÍKLADY Z PRAXE S MEZINÁRODNÍM PRVKEM

Níže uvádíme příkladem několik ukázkově řešených záležitostí v rámci naší dlouholeté mezinárodní praxe:

Vymáhání mezinárodních pohledávek

Rakouská společnost X dodává do České republiky dlouhodobě zboží. Český obchodní partner přestane platit splatné pohledávky. Smluvní vztah umožňuje domoci se soudního rozhodnutí v Rakousku. Rakouská společnost X se na nás obrací v záležitosti vymožení této rakouským soudem pravomocně přiznané pohledávky na území České republiky. Vše je následně komplikováno vstupem českého dlužníka do insolvence za okolností, které vyžadují další právní kroky ve věci.

Koupě nemovitosti státním občanem nečlenské země EU

Občan Spojených států amerických, který se nezdržuje v České republice, má zájem koupit v České republice nemovitost. Je třeba učinit rychlé rozhodnutí o koupi nemovitosti a celou záležitost vyřídit v situaci, klient nemůže opustit Spojené státy americké. V takovém případě je třeba zajistit potřebné plné moci, včetně tzv. vyššího ověření (apostily) ze Spojených států amerických, transfery a směny finančních částek, ověření právního a faktického stavu nemovitosti, vypracování a uzavření smluvní dokumentace a následné převzetí a nové nastavení veškerý vztahů souvisejících s užíváním nemovitosti, to vše bez osobní účasti klienta.

Přenesení činnosti společnosti z Německa do České republiky

Německá společnost X se rozhodne přenést převážnou část své dosavadní činnosti na území České republiky. Je zapotřebí zajistit veškeré záležitosti, které s tím souvisejí. Od založení nové společnosti v České republice přes vyhledání vhodného výrobního areálu a vyřízení veškerých záležitostí s tím spojených až po ošetření veškerých pracovněprávních a dalších s transferem činnosti souvisejících záležitostí.

Občan České republiky se stane dědicem nemovitosti v Německu

Paní X, občan České republiky, se stane vedle dalších věcí závětním dědicem k domu na území Německa. V této situaci začnou vznášet nároky bývalá manželka partnera a nevlastní potomci. Hrozí předlužení dědictví a na místo převzetí majetku naopak vznik povinnosti paní X k úhradě částek přesahujících hodnotu očekávaného dědictví.

Koupě rozsáhlých pozemků německým investorem

Německý investor X má zájem o rozsáhlý pozemkový majetek na území České republiky. Je zapotřebí prověřit právní a skutkový stav tohoto majetku a veškeré další záležitosti související s výší nabízené kupní ceny a případným budoucím zajištěním hospodaření s tímto majetkem.

Občan bývalého Československa žijící dlouhodobě v jiném státě, jehož je občanem, se stane dědicem majetku na území České republiky

Je zapotřebí převzít zastoupení v dědickém řízení, hájit v něm oprávněné zájmy klienta a celou záležitost v zastoupení klienta kompletně vyřídit.

Mezinárodní smlouvy

Rakouská společnost X pořádala výběrové řízení na stavbu budovy v Rakousku. S nejvýhodnější nabídkou uspěla česká společnost Y. Rakouský klient se na nás obrací s žádostí o prověření historie a bonity české společnosti. Dále se následně vyhotovuje smluvní dokumentace tak, aby česká společnost Y byla jak při provádění díla v Rakousku, tak při dodržení jeho technických parametrů, povinna dodržet veškeré standardy, aby budova v Rakousku řádně mohla být zkolaudována a při provádění díla a jeho užívání nemohlo dojít k problémům, za které by mohl být činěn odpovědným rakouský klient.

Rozšíření prodejní sítě do České republiky

Klient, se rozhodl rozšířit svoji prodejní síť, která byla doposud omezena pouze na Německo Švýcarsko Rakousko, i do České republiky. Je zapotřebí rozhodnout, jakou právní formu zvolit, založit příslušný subjekt v České republice a řádně nastavit smluvní vztahy např. s pronajímateli prodejních prostorů.

Rozšíření distribuční sítě z České republiky

Česká společnost X se rozhodla rozšířit svoji distribuční síť o Rumunsko. Je třeba právně zajistit vztahy s rumunským obchodním partnerem (distributor agreement).

Exit majoritního zahraničního vlastníka z české obchodní společnosti

V etablované české společnosti X došlo k dohodě, že majoritní zahraniční vlastník společnost opustí a bude se soustředit pouze na zahraniční trhy. Minoritní český vlastník zahraničního spoluvlastníka postupně vyplatí a převezme český a slovenský trh.

Spor o ochrannou známku

Česká společnost X je napadena velkým mezinárodním koncernem ve známkoprávním sporu ohledně tvrzeného neoprávněného zaregistrování ochranné známky na území České republiky v rozporu s celosvětově chráněnou ochrannou známkou mezinárodního koncernu. Klient stanovisko druhé strany neakceptuje a je třeba právní cestou hájit jeho postavení.

Dopravní nehoda německého občana v České republice - náhrada škody

Občan Německa byl na území České republiky účastníkem dopravní nehody, při které došlo ke škodě na zdraví a majetku. Je třeba převzít právní zastoupení a zastupovat oprávněné zájmy klienta v otázkách zavinění nehody, způsobené škody a její náhrady.

Veřejné zakázky - Německo

Česká společnost X se přihlásí do veřejné zakázky v Německu. Je třeba připravit potřebnou dokumentaci a ve spolupráci s německými kolegy vyjasnit, jaké zvýšené nároky na českou společnost X by byly kladeny v případě získání této dlouhodobé veřejné zakázky a její realizace v Německu.