KASL & PARTNER
NÁHRADA ŠKODY

Právo náhrady škody zahrnuje širokou oblast právních vztahů, při nichž se poškozený po osobě za ni odpovědnou domáhá náhrady škody, která mu byla způsobena. Abyste dosáhli náhrady škody, musíte zpravidla prokázat, kdo škodu způsobil, že jednal v rozporu s právem a lze mu přičítat zavinění škody (tzv. kausální nexus neboli příčinná souvislost). V řadě případů se jedná o velmi komplikované právní záležitosti a bez kvalifikované právní podpory nemusíte dosáhnout očekávaného výsledku. Na druhou stranu se na nás obracejí také klienti, kteří se brání vůči nim uplatňovaným nárokům na úhradu tvrzené škody.

Škodní události jsou bohužel součástí našeho života a je s nimi konfrontován téměř každý, ať podnikatelský subjekt nebo soukromá osoba. Jedná se o široké spektrum záležitostí, od dopravních nehod, přes ekologické a jiné škody na pozemku, škody na zdraví, až po vadné plnění smluvního partnera. Škoda nemusí mít pouze přímý majetkový charakter (např. snížení hodnoty pozemku, poškození vozu), ale může vyplývat i ze způsobené bolesti, poškození dobré pověsti apod. Majetková škoda nemusí nutně také spočívat pouze ve snížení či ztrátě hodnoty věci, ale i v ušlém zisku. U škody se tedy jedná o jakékoliv poškození majetku práv či osoby. Škoda nemusí být také pouze důsledkem porušení právním řádem uložených příkazů a zákazů či porušením zásady dobrých mravů (deliktu), ale může vyplývat také ze smluvního vztahu.

Často je klient konfrontován s řadou komplikovaných otázek již na samém počátku, např. kdo je subjektem odpovědným k náhradě škody?, kdo nese důkazní břemeno?, jak unést důkazní břemeno?, je zde spoluúčast poškozeného?, není nárok promlčený?, jak specifikovat výši škody?.

Uplatňujete-li náhradu škody nebo se naopak bráníte proti takovýmto neoprávněně vznášeným nárokům, můžete si u nás domluvit informativní schůzku. Pokud nám to kapacitní možnosti dovolí, rádi se s Vaší záležitostí seznámíme. V rámci naší činnosti se snažíme dosáhnout spravedlivého mimosoudního vyrovnání a v nezbytných případech zastupujeme naše klienty v soudním řízení.