KASL & PARTNER ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
DĚDICKÉ PRÁVO

Jednou z právních oblastí, na kterou se specializujeme, je oblast práva dědického. Poskytujeme právní pomoc těm, kteří zodpovědně přistupují k otázce budoucího přechodu zanechávaného majetku na dědice a s vidinou předejití potenciálním budoucím sporům mezi dědici - často blízkými rodinnými příslušníky - chtějí uspořádat své majetkové poměry na dobu po své smrti. V praxi se nám potvrzuje, že je vždy lepší investovat do precizní úpravy budoucího majetkového uspořádání. Často se tak předejde neočekávaným komplikacím v důsledku následných soudních sporů mezi dědici, či situacím, kdy se neoprávněně opomenuté osoby domáhají svého práva.

Po smrti zůstavitele mohou ale také vyvstat situace, kdy dědici nejsou bez právní pomoci schopni dohodnout se např. na obhospodařování a dědickém vypořádání zanechaného majetku. Právní služby poskytujeme proto i těm, kteří majetek z pozůstalosti získávají či se svého dědického nároku domáhají.

V dědických záležitostech spolupracujeme se všemi zúčastněnými osobami za účelem dosažení smírného a především pro klienta přijatelného řešení. Často se jedná nejenom o právně komplikované situace, ale také o situace emočně vypjaté. Snažíme se proto předcházet budoucím soudním sporům tak, aby k tomuto řešení bylo přistupováno skutečně až v nezbytných případech.

Právní pomoc v dědických záležitostech poskytujeme ve všech dědických záležitostech, např.:

  • analýza výchozí situace a vyjasnění veškerých otázek rozhodných pro zodpovědnou přípravu pořízení pro případ smrti
  • příprava závětí, odkazů, dědických smluv, listin o vydědění atd.
  • ochrana práv nepominutelných dědiců
  • poradenství při uzavírání dědických dohod
  • uplatňování nároku na povinný díl a obrana proti neoprávněně vznášeným nárokům
  • zastupování dědiců a věřitelů v dědickém řízení, příp. při dodatečném projednání dědictví
  • zastupování v dědických soudních sporech

Nad rámec dědických záležitostí připravujeme pro naše klienty také speciální plné moci pro jimi určené osoby, pro případ, že by se ocitli nenadále v péči zdravotního zařízení či z jakéhokoliv důvodu byli odkázáni na péči třetích osob a nemohli se vůbec či částečně starat o své osobní nebo majetkové záležitosti. Jedná se často o neočekávané situace, které pro nepřipraveného člověka a jeho okolí mohou znamenat značné komplikace nejen při správě jeho majetku, ale především při péči o jeho osobu.

Právní poradenství poskytujeme také v oblasti mezinárodního práva dědického, tedy v situacích, kdy v záležitosti hraje určitým způsobem roli zahraniční prvek. Jedná se např. o cizince s majetkem a /nebo obvyklým pobytem na území České republiky nebo o české občany s majetkem a /nebo obvyklým pobytem v zahraničí. Může se také ale jednat o manželské páry s různými státními občanstvími, nebo osoby s více státními občanstvími, případně o osoby s obvyklým pobytem na území jiného státu, než státu, kde se nachází jejich majetek. Vzhledem k tomu, že přijetím nařízení EU č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 (evropského nařízení o dědictví), došlo počínaje 17. srpnem 2015 k rozsáhlému a do té doby jedinečnému sjednocení mezinárodního soukromého práva na úrovni EU pro dědické případy, pomáháme našim klientům i s vyjasněním otázek použitelného práva, příslušnosti příslušných orgánů a uznávání a realizace zahraničních rozhodnutí tak, jak vyplývají z úpravy dědického práva na úrovni EU.