KASL & PARTNER
DĚDICTVÍ A PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ

Smrt každé fyzické osoby z právního hlediska často znamená mnohá rizika a problémy pro pozůstalé. Po smrti zůstavitele mohou vyvstat situace, kdy dědici nejsou bez právní pomoci schopni dohodnout se na obhospodařování a dědickém vypořádání zanechaného majetku.

Nabízíme proto právní pomoc i těm, kteří zodpovědně přistupují k otázce přechodu zanechávaného majetku a s vidinou předejití potenciálním budoucím sporům mezi dědici - často rodinnými příslušníky - chtějí uspořádat své majetkové poměry pro dobu po své smrti, zvláště pak v případech, kdy se jedná o rodinný majetek dlouhodobě předávaný z generace na generaci. Je vždy lepší investovat do precizní úpravy budoucího majetkového uspořádání, než zanechat po sobě majetek, jehož získání paradoxně může zničit dlouhodobé rodinné vazby.


Často se tak předejde také neočekávaným komplikacím v důsledku následných soudních sporů, kdy se neoprávněně opominuté osoby domáhají svého práva.


Právní služby poskytujeme i těm, kteří majetek z pozůstalosti získávají a pomáháme jim v průběhu dědického řízení uspořádat vzájemné vztahy tak, aby nabytí dědictví nepřinášelo do budoucna problémy.


V případě, kdy se na nás obrátí osoba, která se domnívá, že by měla být dědicem, zabýváme se otázkou, zda jí dědické právo svědčí a pokud ano, pomáháme jí domoci se dědického práva.


V dědických záležitostech se také snažíme spolupracovat se všemi osobami na řízení zúčastněnými za účelem dosažení dohody o nabývaném majetku a jeho spravedlivém a ekonomicky výhodném rozdělení tak, aby se předcházelo případným psychicky i finančně náročným budoucím soudním sporům.